« فردی کردن مجازاتها در حقوق ایرانبررسی تاثیر محرک های ارزش ویژه برند بر طنین برند مورد مطالعه دانشگاه های … »

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۴

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۴

  یکشنبه 17 اسفند 1399 01:36, توسط مدیر سایت   , 327 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سهام آنها در طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ مورد معامله قرار گرفته است و قلمرو زمانی آن نیز از فروردین آغاز شد و تا شهریور ماه سال ۱۳۹۳ به پایان رسیده است.
۳-۴- نمونه آماری
نمونه آماری اینگونه انتخاب گردید که با توجه به گروه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس در صنایع مختلف که هر صنعت دارای طبقه بندی خاص خود می باشد، شرکت هایی که در هر طبقه صنعت خود سرمایه اولیه بیشتری دارند، انتخاب شدند. تعداد شرکت های جامعه ۳۱۵ هستند که از این میان حجم نمونه ۶۸ شرکت تعیین شد.
۳ -۵- متغیرهای پژوهش
دو متغیر فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای این تحقیق به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شوند.
۳-۵-۱- متغیر مستقل
در این تحقیق فرهنگ طایفه ای، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ ویژه سالاری، فرهنگ بازاری نیز به عنوان متغیرهای مستقل در نظرگرفته شده است و ارتباط آن با عملکرد مالی مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۵-۲- متغیر وابسته
متغییر وابسته این پژوهش عملکرد مالی میباشد که با میانگین نرخ بازده دارایی ها در طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۸ محاسبه میگردد.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

رابطه(۳-۱)  

۳-۶- گردآوری داده های پژوهش
در این پژوهش برای کسب داده های اولیه برای تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استاندارد کویین و کامرون (۲۰۰۶) استفاده شده است. پرسشنامه فوق به صورت مکرر توسط محققین مختلف مثل کوچکی سیاه خاله سر و دیگران (۱۳۹۱) و یشیل و کایا (۲۰۱۲) در سراسر دنیا استفاده شده است.
جهت گردآوری اطلاعات در مورد فرهنگ سازمانی شرکت های نمونه مورد نظر از پرسشنامه فوق و برای سنجش عملکرد مالی از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است.
شیوه توزیع پرسشنامه بدین شکل بوده است که در ابتدا با هماهنگی لازم با مدیران مربوطه، پرسشنامه توسط محقق در کلیه شرکت های نمونه توزیع شده است. با توجه به حجم نمونه تعداد ۶۸ پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع شد که از آن تعداد، ۵۰ پرسشنامه قابل قبول برگردانده شد.
جدول ۳- ۱: ترکیب سؤالات پرسشنامه پژوهش

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

جستجو